Gorgeous☆Characters Guide

(Redirected from Manga: Tankoubon: ☆)
Gorgeous☆Characters Guide
Gorgeouscharactersguide.png
ISBNPublication Date
40887327822002 April 09
Editorial TeamDesign
Caramel MamaBanana Grove Studio
In Cooperation With
Nihon Ki-in

Ningyouchou Go Club
Houya Middle School Go Club (Nishitokyo)


Adaptations
Language Publisher ISBN Publication Date Adapted By
Chinese (TW)Tong Li97898611384352004unknown
FrenchTonkam28458076002006 May 17Akimori Matsumoto
Yoshiaki Naruse
Julie Naruse
Page Section
001 Hikaru no Go Illustration Gallery
011 Game 1 ― The Hikaru and Sai Chapter
014 Go-chara
1 Shindou Hikaru
2 Fujiwara no Sai
036 Memorial of Sai and Hikaru
050 Research Charge Go Go! ∼Sai Compilation∼
052 Research Charge Go Go! ∼Hikaru and Sai Compilation∼
054 ●Game Adjournment 1: Easy Go Class
058 ●Game Adjournment 2: A Tour of Famous Shuusaku Sites
061 Game 2 ― The Touya Akira Chapter
064 Go-chara
3 Touya Akira
084 Research Charge Go Go! ∼Akira Compilation∼
086 ●Game Adjournment 3: Let's Go See A Go Salon!
089 Game 3 ― The Middle School Go Clubs Chapter
092 Go-chara
4 Fujisaki Akari
5 Tsutsui Kimihiro
6 Mitani Yuuki
7 Kaga Tetsuo
8 Kaneko Masako
9 Natsume Yousuke
10 Koike Hitoshi
11 Tsuda Kumiko
12 Kishimoto Kaoru
13 Hidaka Yuri
14 Itou.15 Kojima.16 Okumura
17 Yun-sensei
18∼45 Other Middle School Go Clubs Persons
130 Research Charge Go Go! ∼Go Clubs Compilation∼
134 ●Game Adjournment 4: Storyboards Special Edition
136 ●Game Adjournment 5: Middle School Go Clubs Pride Showdown!!
139 Game 4 ― The Nihon Ki-in Insei Chapter
142 Go-chara
46 Waya Yoshitaka
47 Isumi Shin'ichirou
48 Ochi Kousuke
49 Nase Asumi
50 Fukui Yuuta
51 Iijima Ryou
52 Honda Toshinori
53 Shinoda
54 Tsubaki Toshirou
55 Kadowaki Tatsuhiko
56∼85 Other Insei & Outsider Test-takers
174 Research Charge Go Go! ∼Insei Compilation∼
176 ●Game Adjournment 6: Guide to a Complete Understanding of the Nihon Ki-in
183 Game 5 ― The Pro Players Chapter
186 Go-chara
86 Touya Kouyou
87 Ogata Seiji
88 Kuwabara Hon'inbou
89 Kurata Atsushi
90 Morishita 9-dan
91 Zama
92 Ashiwara Hiroyuki
93 Saeki Kouji
94 Shirakawa Michio
95 Mashiba Mitsuru
96 Murakami Shin'ichi
97 Gokiso-pro
98 Ichiryuu Kisei
99 Sakurano Chieko
100∼116 Other Pro Players
214 Research Charge Go Go! ∼Pro Players Compilation∼
216 ●Game Adjournment 7: The Path to the Top of the Japanese Go World!!
223 Game 6 ― The Overseas Chapter
226 Go-chara
117 Hong Su-yeong
118 Yáng Hǎi
119 Lè Píng
120 Zhào Shí
121 Wàng Xīng
122 Lǐ-sensei
123∼126 Overseas Go Persons
234 ●Game Adjournment 8: Go The World
238 ●Remember ♥ Those Faces, These Faces
Go-chara―127∼201
244 ●Hikaru no Go Timeline ∼A Thousand Years of Hopes∼
251 Special Newly-Drawn Comic!! A Thousand Years of Wandering